Trajectzorg

Xperanza hecht veel waarde aan het organiseren van de behandeling dichtbij de cliënt en zijn of haar systeem. Nauwe betrokkenheid, vertrouwde gezichten en zo min mogelijk verandering van hulpverleners tijdens het gehele traject van de behandeling.

Xperanza biedt bovenstaande door nauwe betrokkenheid van de directie bij de behandeling, het koppelen van 1 en dezelfde coach en behandelcoördinator (gz-pscholoog/ orthopedagoog generalist) aan de cliënt tijdens het gehele traject. Voor de trajecten in Spanje wordt speciefiek gebruik gemaakt van een trajectzorg begeleider.

proces trajectbegeleiding
 
* na screening van een nieuwe aanmelding door het behandelteam wordt een intake gepland door de trajectbegeleider

* intake door trajectbegeleider

* beslissing plaatsing jongere door het behandelteam in Spanje (GZ-psychologen en orthopedagooggeneralisten)

* informatieoverdracht in teamvergadering door behandelcoördinator en trajectbegeleider

* reisbegeleiding trajectbegeleider en plaatsing bij Xperanza Spanje

* begeleiding ouders/systeem gedurende behandeling van jongere in Spanje

* begeleiding jongere gedurende behandeling in Spanje

* warme overdracht van jongere na behandeling in Spanje naar vervolgsetting in Nederland of terugplaatsing bij ouders/systeem

* nazorg aan systeem en jongere na terugplaatsing in Nederland bij ouders/systeem of na plaatsing in vervolgsetting

* bieden van de mogelijkheid van een tijdelijke terugplaatsing in Spanje na het traject, wanneer wenselijk of nodig.

 

inhoud trajectbegeleiding:
Tijdens de behandeling van de jongere in Spanje zal de jongere een belangrijke verandering doormaken. Zijn/haar gedrag zal veranderen, vaardigheden zullen worden uitgebreid, de jongere zal op een hoger niveau leren functioneren en zal tevens minder afhankelijk worden van de sturing in de opvoeding door ouders/verzorgers.

Het is dan ook van groot belang dat het systeem/het gezin waarin de jongere na zijn traject zal worden teruggeplaatst “mee-verandert”. Om de stijgende lijn in zijn/haar functioneren te kunnen doorzetten na de behandeling is het van groot belang dat de houding en de vaardigheden van het thuisfront mee-veranderen en meegegroeid zijn op het moment dat een jongere terug komt in het systeem.

De trajectbegeleider is tijdens het gehele proces van intake, plaatsing, behandeling, terugkomst en nazorg betrokken bij zowel de ouders/het systeem, als bij de behandeling van de jongere (de trajectbegeleider werkt dan ook zowel in Nederland alsook in Spanje).

De trajectbegeleider doet maandelijks in Nederland huisbezoeken aan ouders, heeft skype, app en mailcontact met hen en de trajectbegeleider is in Spanje intensief betrokken bij de behandeling van de jongere. Hij werkt mee op de behandelgroepen, heeft individuele gesprekken met de jongere, neemt deel aan het team overleg, het overleg met coach en is aanwezig bij de teamvergadering van het behandelteam in Spanje.

Op deze manier is de trajectbegeleider op de hoogte van de inhoud van het gehele behandeltraject van de jongere, is hij een veilig en bekend persoon voor de jongere en kan hij “on the spot”  zowel ouders als de jongere informeren en coachen op de belangrijke gebieden. Met behulp van de functie van trajectbegeleider wordt zo optimaal mogelijk aangesloten bij de individuele behandelvragen van zowel de jongere als zijn gezin van herkomst of belangrijke anderen.

systeem oefendagen
Tijdens het behandeltraject van de jongere zijn “systeem oefendagen” een belangrijk onderdeel. De jongere gaat dan een aantal dagen naar Nederland, zo mogelijk naar het systeem waar hij/zij na het traject zal worden geplaatst, om in de praktijk te ervaren waar hij/zij staat in het traject. Welke doelen zijn al behaald en welke doelen wil de jongere erna meenemen om tijdens het vervolg van het traject aan te gaan werken. Ook voor ouders is dit een belangrijk meetmoment om te ervaren of er vorderingen zijn in de opvoedsituatie en aan welke doelen ouders nog willen werken. De trajectbegeleider bereidt deze “systeem oefendagen” samen met de jongere en de ouders voor.  Zo nodig bezoekt hij het gezin tijdens deze oefendagen en is hij bereikbaar voor vragen.

nazorg
De schriftelijke overdracht aan de vervolgsetting of de terugplaatsing in het gezin wordt gedaan door de behandelcoördinator in samenwerking met de mentor van de jongere. Xperanza hecht veel waarde aan een “ warme” overdracht van de jongere na zijn of haar traject in Spanje. Deze wordt verzorgd door de trajectbegeleider die persoonlijk een overdracht doet aan de woonplek van de jongere in Nederland. Zo mogelijk reist de jongere met de trajectbegeleider mee en vindt de overdracht op die manier plaats. Indien gewenst blijft de trajectbegeleider een dag aanwezig om de begeleidingsstijl uit te leggen en voor te doen.